eBay, Weihnachtskampagne „Socke & Parfum“

eBay, Weihnachtskampagne „Socke & Parfum“